Vraag je vrijblijvende offerte
Bezoek een StoShop
Stuur de brochure gevelverf op
Stuur de onderhoudsbrochure op

Disclaimer

Offerte aanvragen
Bezoek StoShop
Gevelverf­brochure
Onderhouds­brochure

Lees hier hoe we met je persoonsgegevens omgaan.

Privacy van klanten en contactpersonen bij Sto

In dit Privacy Statement staat beschreven hoe Sto met je persoonsgegevens omgaat. Dit Privacy Statement is van toepassing op bezoekers van de website www.mijngevelverven.be.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

In het kader van een verantwoorde bedrijfsvoering verwerkt Sto je (persoons)gegevens voor verschillende doeleinden. Deze doeleinden zijn:

  • marketing, interne marketingactiviteiten alsook externe marketingactiviteiten door onze handelspartners, om je - per post, e-mail, telefoon of op andere wijze - te informeren over producten en diensten die interessant voor jou kunnen zijn;
  • toesturen van publicitaire producten en/of informatie;
  • statistische analyses, onder andere ten behoeve van managementdoeleinden, productontwikkeling en marketingactiviteiten;

Verstrekken persoonsgegevens aan derden

Sto kan jouw persoonsgegevens verstrekken aan andere ondernemingen die behoren tot de groep waarvan Sto onderdeel uitmaakt. Deze ondernemingen kunnen je ook benaderen voor het aanbieden van hun producten en diensten. Je gegevens kunnen tevens worden overgemaakt aan onze handelspartners met het oog op externe marketingdoeleinden.
Op verzoek kan je steeds kosteloos een lijst verkrijgen van deze ondernemingen.

Sto kan derden inschakelen in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening en met het oog op hoger vermelde doeleinden waarvoor je persoonsgegevens worden verwerkt. Indien deze derden daarbij de beschikking krijgen over je persoonsgegevens, zullen zij deze alleen verwerken ten behoeve van Sto en enkel voor bovenvermelde doeleinden.

Internet en cookies

Wanneer je op de website van Sto persoonsgegevens achterlaat, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een offerte, legt Sto zich toe op het beschermen van je privacy. De door jou verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden. Strikte veiligheidsprocedures worden gebruikt bij de opslag en toegang tot je persoonsgegevens.

De website van Sto maakt gebruik van cookies. Een cookie is informatie, een tekstbestand dat door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen, waardoor de website jou op een later tijdstip herkent. Cookies zijn algemeen geaccepteerd op het internet en veroorzaken geen schade aan je computersysteem.

De website www.mijngevelverven.be maakt gebruik van volgende cookies:

Provider Naam Doel Welke informatie Type Levensduur
Google Analytics _ga Deze cookie van Google Analytics registreert (anonieme) gegevens over hoe je deze site bezoekt, met het oog op het opstellen van statistische gegevens. Lees hoe Google cookies gebruikt Meer over Analytics-cookies en privacyinformatie

Hoe verzamelt Google Analytics data?

First Party Persistent 2 jaar
Google Analytics _gat Zie hierboven Zie hierboven First Party Persistent 10 min.
Google AdWords dealers Sto gebruikt Google AdWords om de effectiviteit van zijn marketing campagnes te meten. Random string Google AdWords 2 jaar
Sto user Deze cookie registreert gegevens om het invullen van formulieren vlotter te laten verlopen.   First Party Persistent 90 dagen
Sto sec_session_id Deze cookie registreert de duur van je sessie.   First Party Persistent Duur van de sessie

Sto gebruikt de cookies mede om het gedrag van bezoekers van haar website te kunnen analyseren om zo de dienstverlening verder te optimaliseren. Gegevens die via cookies worden verzameld, worden slechts anoniem gebruikt door Sto. Wanneer je niet wenst dat Sto gebruik maakt van cookies bij je bezoek aan de website, kan je je browser configureren om geen cookies te accepteren. Het niet accepteren van cookies kan gevolgen hebben voor de werking van de website.

Aanvraag informatie

Wanneer je een product of service van onze website aanvraagt, zal je om persoonlijke informatie worden gevraagd, die nodig is voor de verwerking van je aanvraag. De informatie die je aanlevert zal alleen worden gebruikt voor de doeleinden beschreven / aangegeven op het moment van aanvraag en beschreven in de algemene voorwaarden van het betreffende product en/of service. Sto legt zich toe op het beschermen van je privacy tijdens het bezoeken van onze website. De door jou verstrekte gegevens zullen te allen tijde vertrouwelijk behandeld worden.

Inzage en recht van verzet

Indien je niet meer wenst dat je persoonsgegevens voor interne marketingdoeleinden worden gebruikt, of worden doorgegeven aan derden zoals hoger beschreven met het oog op externe marketing, kan je dit aan Sto kenbaar maken door een schriftelijk verzoek te sturen aan:

Sto nv
Z.5 Mollem 43
1730 Asse

Dit adres kan je eveneens gebruiken indien je een overzicht wenst van de persoonsgegevens die Sto met betrekking tot jou verwerkt. Je dient hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen, onder bijvoeging van een kopie van een rechtsgeldig legitimatiebewijs. Dit adres kan je ook gebruiken indien je overige vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot de wijze waarop Sto je persoonsgegevens verwerkt.

Wettelijke info

Deze website en de daaraan gekoppelde domeinnaam zijn eigendom van Sto. Door het gebruik en de raadpleging van deze site, aanvaardt de gebruiker kennis te hebben genomen van huidige voorwaarden en de exclusieve toepasbaarheid ervan te aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website kan beschermd zijn door een of meerdere intellectuele eigendomsrechten. De raadpleging van deze site en zijn inhoud is uitsluitend toegestaan voor een privégebruik en buiten elke commerciële aanwending. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, is het de gebruiker niet toegestaan de inhoud van deze site op enige wijze of enige drager te reproduceren (met uitzondering van technisch noodzakelijke reproducties voor de raadpleging van de site) of over te gaan tot publieke mededeling ervan. Waar reproductie is toegestaan, is de gebruiker ertoe gehouden de grenzen gesteld aan dit gebruik strikt te eerbiedigen en in ieder geval steeds te voorzien in een duidelijke bronvermelding en adequate eigendomsnotities.

Aansprakelijkheid

Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed, worden de materialen, info en diensten op deze site als dusdanig (”as is") geleverd, zonder enige (zelfs impliciete) garantie met betrekking tot de juistheid, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-overtreding van enig recht van derden, inclusief intellectuele eigendomsrechten van derden. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis.

Merken, handelsnamen & vennootschapsnamen

Alle product- en bedrijfsnamen, diensten- of warenmerken, handelsnamen en vennootschapsnamen, logo's en beelden vermeld op deze site kunnen beschermd zijn onder het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, vennootschapsrecht of enig ander recht en dienen als dusdanig behandeld te worden.

Koppeling naar andere websites die geen eigendom van Sto zijn

Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel je verder te informeren. Sto is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als je besluit gebruik te maken van deze links doe je dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.

Wijzigingen disclaimer

Sto behoudt zich het recht voor deze Disclaimer te wijzigen. Je wordt dan ook verzocht deze Disclaimer regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.